Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- Във Финландия: глава 10, член 18, параграф 1, алинеи 1 и 2 от Кодекса на съдебната процедура

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- Във Финландия, районният съд

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- Във Финландия, Апелативният съд

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- Във Финландия, посредством жалба до Върховния съд

Последна актуализация: 19/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.