Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- във Франция: членове 14 и 15 от Гражданския кодекс (Code civil).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- във Франция:

а) пред главния съдебен секретар (directeur de greffe du tribunal judiciaire);

б) пред председателя на нотариалната камара (chambre des notaires), а ако той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си — пред неговия заместник, по молба за декларация за изпълняемост на нотариално заверен документ.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- във Франция:

а) пред апелативния съд (cour d’appel), по решения, с които молбата се уважава;

б) пред председателя на съда, по решения, с които молбата се отхвърля.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- във Франция: касационна жалба.

Последна актуализация: 10/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.