Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- във Франция: членове 14 и 15 от Гражданския кодекс (Code civil).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- във Франция:

а) пред главния съдебен секретар (directeur de greffe du tribunal judiciaire);

б) пред председателя на нотариалната камара (chambre des notaires), а ако той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си — пред неговия заместник, по молба за декларация за изпълняемост на нотариално заверен документ.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- във Франция:

а) пред апелативния съд (cour d’appel), по решения, с които молбата се уважава;

б) пред председателя на съда, по решения, с които молбата се отхвърля.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- във Франция: касационна жалба.

Последна актуализация: 10/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.