Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Германия: член 23 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung)

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Германия:

а) съдията — председател на отделение на регионалния съд (Landgericht)

б) нотариус в рамките на процедура за декларация за изпълняемост на автентичен акт.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Германия: по-висшестоящият регионален съд (Oberlandesgericht).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Германия: касационно обжалване (Rechtsbeschwerde).

Последна актуализация: 21/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.