Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Гърция, член 40 от Гражданскопроцесуалния кодекс (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Гърция — Μονομελές Πρωτοδικείο.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Гърция — Εφετείο.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Гърция — касационно обжалване.

Последна актуализация: 05/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.