Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

В Унгария: член 57 от Законодателен указ № 13 от 1979 г. относно международното частно право (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

В Унгария — районният съд, действащ в съдебния район на компетентния окръжен съд (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Унгария — окръжните съдилища (törvényszék); в Будапеща — Окръжният съд на Будапеща-град (Fővárosi Törvényszék).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

В Унгария — искане за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem).

Последна актуализация: 16/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.