Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

В Унгария: член 57 от Законодателен указ № 13 от 1979 г. относно международното частно право (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

В Унгария — районният съд, действащ в съдебния район на компетентния окръжен съд (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Унгария — окръжните съдилища (törvényszék); в Будапеща — Окръжният съд на Будапеща-град (Fővárosi Törvényszék).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

В Унгария — искане за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem).

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.