Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Ирландия: правилата, които позволяват компетентността да се основава на факта, че документът, с който се образува производството, е връчен на ответника по време на негово временно пребиваване в Ирландия.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Ирландия: пред Висшия съд (High Court).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Ирландия: пред Висшия съд.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Ирландия: жалба поради нарушение на закона пред Върховния съд (Supreme Court).

Последна актуализация: 27/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.