Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Ирландия: правилата, които позволяват компетентността да се основава на факта, че документът, с който се образува производството, е връчен на ответника по време на негово временно пребиваване в Ирландия.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Ирландия: пред Висшия съд (High Court).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Ирландия: пред Висшия съд.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Ирландия: жалба поради нарушение на закона пред Върховния съд (Supreme Court).

Последна актуализация: 11/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.