Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Италия: членове 3 и 4 от Закон 218 от 31 май 1995 г.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Италия: Corte d'appello.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Италия: Corte d'appello.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Италия: касационна жалба.

Последна актуализация: 08/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.