Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

в Латвия: член 27 и член 28, параграфи 3, 5, 6 и 9 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Латвия, rajona (pilsētas) tiesa.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Латвия, Apgabaltiesa.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Латвия, жалба до Augstākā tiesa.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.