Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

в Латвия: член 27 и член 28, параграфи 3, 5, 6 и 9 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Латвия, rajona (pilsētas) tiesa.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Латвия, Apgabaltiesa.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Латвия, жалба до Augstākā tiesa.

Последна актуализация: 20/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.