Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Литва: член 31 от Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Литва: жалба пред Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.