Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Малта: членове 742, 743 и 744 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) — глава 12, и член 549 от Търговския кодекс — глава 13.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Малта, Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (Граждански съд с обща компетентност) или Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha (Съд на магистратите в Гозо при упражняване на висшестоящата си компетентност) или за решения по дела за издръжка — Reġistratur tal-Qorti (Деловодство на съда), сезирано чрез Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja (Министерство на правосъдието).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— Апелативният съд съгласно процедурата за обжалване, предвидена в Кодекса за организационното устройство и гражданския процес — глава 12.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Малта не съществува право на последващо обжалване пред други съдилища;

— за решения по дела за издръжка — Апелативният съд съгласно процедурата за обжалване, предвидена в Кодекса за организационното устройство и гражданския процес — глава 12.

Последна актуализация: 27/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.