Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Нидерландия: съдията по обезпечителни производства от районния съд (voorzieningenrechter van de rechtbank),

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Нидерландия:

а) за ответника: районния съд (rechtbank).

б) за ищеца: апелативния съд (gerechtshof).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Нидерландия: Върховния съд (Hoge Raad)

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.