В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Обединеното Кралство: правилата, които позволяват компетентността да се основава на:

а) документа за образуване на производството е бил връчен на ответника при временното му пребиваване в Обединеното кралство; или

б) наличието в Обединеното кралство на имущество, което принадлежи на ответника; или

в) конфискация от ищеца на имот, разположен в Обединеното кралство.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Северна Ирландия: Висшият съд (High Court of Justice) или в случай на решение за издръжка — Магистратският съд (Magistrate's Court);

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Северна Ирландия: Висшият съд (High Court of Justice) или в случай на решение за издръжка — Магистратският съд (Magistrate's Court);

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— еднократна следваща жалба на основание аспект от правото.

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.