Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Членове 1103 и 1110 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Окръжен съд (Sąd Okręgowy).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Апелативен съд (Sąd Apelacyjny).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Касационна жалба до Върховния съд Sąd Najwyższy.

Последна актуализация: 21/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.