Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Членове 1103 и 1110 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Окръжен съд (Sąd Okręgowy).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Апелативен съд (Sąd Apelacyjny).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Касационна жалба до Върховния съд Sąd Najwyższy.

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.