Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

В Португалия се прилага следното:

— член 63, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Código de Processo Civil), доколкото той предвижда съдилищата да имат извънтериториална компетентност, например съдът по седалището на клона, агенцията или филиала, делегацията или представителството (ако се намират в Португалия), когато се подава молба за връчване на документи на адреса на главното управление; и

— член 10 от Трудовия процесуален кодекс (Código de Processo do Trabalho), доколкото той предвижда съдилищата да имат извънтериториална компетентност, например съдът по местожителство на ищеца, когато се подава молба за започване на производство във връзка с трудов договор от работник срещу работодател.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

В Португалия: районният съд (Tribunal de Comarca).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Португалия: апелативният съд (Tribunal de Relação).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

В Португалия: обжалването е ограничено до такова по правен въпрос.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.