В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Шотландия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Обединеното Кралство: правила, които позволяват компетентността да се основава на:

а) документа за образуване на производството е бил връчен на ответника при временното му пребиваване в Обединеното кралство; или

б) наличието в Обединеното кралство на имущество, което принадлежи на ответника; или

в) конфискация от ищеца на имот, разположен в Обединеното кралство.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Шотландия: Court of Session или в случай на решение по дела за издръжка: Sheriff Court, препратени от държавния секретар;

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Шотландия: Court of Session или в случай на решение по дела за издръжка — Sheriff Court;

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— еднократна касационна жалба на правно основание.

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.