Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Словакия: членове 37—37e от Закон № 97/1963 относно международното частно право и процедурния правилник, свързан с него.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Словакия: okresný súd.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Словакия: okresný súd.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Словакия: dovolanie.

Последна актуализация: 19/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.