Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Словакия: членове 37—37e от Закон № 97/1963 относно международното частно право и процедурния правилник, свързан с него.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Районен съд (okresný súd), Градски съд Братислава III (Mestský súd Bratislava III), Градски съд Братислава IV (Mestský súd Bratislava IV) и Градски съд Кошице (Mestský súd Košice).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Районните съдилища (okresné súdy) и градските съдилища (mestské súdy).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Преразглеждане от въззивна инстанция (dovolanie) пред Върховния съд на Словашката република (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Молбите за преразглеждане от въззивна инстанция трябва да се подават чрез районния съд, чието решение се обжалва.

Последна актуализация: 09/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.