Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Словения: член 48, параграф 2 от Закона за международното частно право и производство (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) във връзка с член 47, параграф 2 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku) и член 58, параграф 1 от Закона за международното частно право и производство във връзка с член 57, параграф 1 и член 47, параграф 2 от Гражданския процесуален закон.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Словения: жалба до Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.