Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Словения: член 48, параграф 2 от Закона за международното частно право и производство (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) във връзка с член 47, параграф 2 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku) и член 58, параграф 1 от Закона за международното частно право и производство във връзка с член 57, параграф 1 и член 47, параграф 2 от Гражданския процесуален закон.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Словения: жалба до Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.