Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

National information and online forms concerning Regulation No. 44/2001

General information

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters applies between all Member States of the European Union including Denmark which has concluded a parallel agreement on Regulation 44/2001 with the European Community (the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). This agreement entered into force on 1st July 2007.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. The application shall be submitted to the court or competent authority as notified by the Member State under Art 39 of the Regulation. An appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability is to be lodged with the court as notified by the Member State under Art 43(2) and 44 of the Regulation.

Regulation (EC) No 44/2001 has been replaced by Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I Regulation (recast)) as from 10 January 2015. This new Regulation applies only to legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded on or after 10 January 2015. Regulation (EC) No 44/2001 continues to apply to judgments given in legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded before 10 January 2015 which fall within the scope of that Regulation.

Regulation No 1215/2012 applies in Denmark under the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The necessary legislative amendments in Denmark entered into force on 1 June 2013.

The Regulation provides for two forms.

The notifications by the Member States under Articles 75 and 76 of Regulation No 1215/2012 are available here.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Белгия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Няма такива.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Белгия — първоинстанционният съд (le tribunal de première instance).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Белгия:

а) що се отнася до жалба на ответника — първоинстанционният съд (tribunal de première instance или rechtbank van eerste aanleg, или erstinstanzliches Gericht);

б) що се отнася до жалба на ищеца — апелативният съд (cour d'appel или hof van beroep).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Белгия — касационна жалба.

Последна актуализация: 28/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - България

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Международната компетентност на българските съдилища и други органи е налице, когато ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в Република България", (чл. 4, ал. 1, т. 2 от КМЧП)

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Молбата за декларация за изпълняемост на съдебно решение или друг акт, постановен в друга държава - членка на Европейския съюз, се подава до окръжния съд. (чл. 623, ал. 1 от ГПК)

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд. (чл. 623, ал. б от ГПК, изр. 1).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд. (623, ал. 6 от ГПК, изр. 2).

Последна актуализация: 26/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Чешка република

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Чешката република: член 86 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс (občanský soudní řád), изменен.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Чешката република: районните съдилища (okresní soudy).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Чешката република: районните съдилища (okresní soudy).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Чешката република касационна жалба (dovolání), искане за отмяна (žaloba pro zmatečnost) и искане за възобновяване на производството (žaloba na obnovu řízení)

Последна актуализация: 14/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Дания

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

В Дания: член 246, параграфи 2 и 3 от Закона за гражданското съдопроизводство (lov om rettens pleje).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

В Дания: „byret“.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Дания: „landsret“.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

В Дания: жалба до „Højesteret“ с разрешение от „Procesbevillingsnævnet“.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Германия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Германия: член 23 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung)

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Германия:

а) съдията — председател на отделение на регионалния съд (Landgericht)

б) нотариус в рамките на процедура за декларация за изпълняемост на автентичен акт.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Германия: по-висшестоящият регионален съд (Oberlandesgericht).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Германия: касационно обжалване (Rechtsbeschwerde).

Последна актуализация: 09/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Естония

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Член 86 от Връзката отваря нов прозорецГражданския процесуален кодекс.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Окръжни съдилища (Maakohus)

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Областни съдилища (Ringkonnakohus)

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Жалбите се подават пред Върховния съд.

Адрес: Lossi 17

Град: Tartu

Пощенски код: 50093

Телефон: +372 730 9002

Факс: +372 730 9003

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@riigikohus.ee

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.riigikohus.ee

Последна актуализация: 06/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Ирландия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Ирландия: правилата, които позволяват компетентността да се основава на факта, че документът, с който се образува производството, е връчен на ответника по време на негово временно пребиваване в Ирландия.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Ирландия: пред Висшия съд (High Court).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Ирландия: пред Висшия съд.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Ирландия: жалба поради нарушение на закона пред Върховния съд (Supreme Court).

Последна актуализация: 28/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Гърция

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Гърция, член 40 от Гражданскопроцесуалния кодекс (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Гърция — Μονομελές Πρωτοδικείο.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Гърция — Εφετείο.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Гърция — касационно обжалване.

Последна актуализация: 05/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Испания

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Не се прилага.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Испания: първоинстанционния съд (Juzgado de Primera Instancia).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Испания: окръжния съд (Audiencia Provincial).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Испания: касационна жалба.

Последна актуализация: 07/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Франция

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- във Франция: членове 14 и 15 от Гражданския кодекс (Code civil).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- във Франция:

а) greffier en chef du tribunal de grande instance,

б) président de la chambre départementale des notaires по молба за декларация за изпълняемост на нотариално заверен документ.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- във Франция:

а) cour d’appel по решения, с които молбата се уважава,

б) председателят на tribunal de grande instance по решения, с които молбата се отхвърля.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- във Франция: касационна жалба.

Последна актуализация: 13/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Хърватия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Член 54 от Закона за уреждане на стълкновения на закони с правната уредба на други държави в определени отношения (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Общинските съдилища (općinski sudovi; ед.ч. općinski sud) по граждански дела и Общинският граждански съд в Загреб (Općinski građanski sud u Zagrebu) и търговските съдилища (trgovački sudovi; ед.ч. trgovački sud) по търговски дела.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Жалби по граждански дела могат да се подават до компетентните окръжни съдилища (županijski sudovi; ед.ч. županijski sud) чрез компетентните общински съдилища, докато жалбите по търговски дела трябва да се подават във Висшия търговски съд на Република Хърватия (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) чрез компетентните търговски съдилища.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Жалба се подава във Върховния съд на Република Хърватия (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Последна актуализация: 29/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Италия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Италия: членове 3 и 4 от Закон 218 от 31 май 1995 г.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Италия: Corte d'appello.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Италия: Corte d'appello.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Италия: касационна жалба.

Последна актуализация: 07/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Кипър

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Кипър: член 21, параграф 2 от Закона за съдилищата (Закон № 14 от 1960 г.), с измененията.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Кипър — районният съд (Eparchiakó Dikastírio) или в случай на съдебно решение относно задължения за издръжка — съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Кипър — районният съд (Eparchiakó Dikastírio) или в случай на съдебно решение относно задължения за издръжка — съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Кипър жалби могат да се подават до административния съд (Dioikitikó Dikastírio).

Последна актуализация: 08/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Латвия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

в Латвия: член 27 и член 28, параграфи 3, 5, 6 и 9 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Латвия, rajona (pilsētas) tiesa.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Латвия, Apgabaltiesa.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Латвия, жалба до Augstākā tiesa.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Литва

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Литва: член 31 от Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Литва: Lietuvos apeliacinis teismas.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Литва: жалба пред Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Последна актуализация: 05/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Люксембург

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Люксембург: членове 14 и 15 от Гражданския кодекс (Code civil).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Люксембург: председателят на районния съд (tribunal d’arrondissement).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Люксембург: Върховният съд (Cour supérieure de justice), заседаващ като въззивна инстанция по гражданскоправни спорове.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Люксембург: касационна жалба.

Последна актуализация: 03/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Унгария

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

В Унгария: член 57 от Законодателен указ № 13 от 1979 г. относно международното частно право (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

В Унгария — районният съд, действащ в съдебния район на компетентния окръжен съд (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), а в Будапеща — Централният районен съд на Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Унгария — окръжните съдилища (törvényszék); в Будапеща — Окръжният съд на Будапеща-град (Fővárosi Törvényszék).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

В Унгария — искане за преразглеждане (felülvizsgálati kérelem).

Последна актуализация: 16/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Малта

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Малта: членове 742, 743 и 744 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) — глава 12, и член 549 от Търговския кодекс — глава 13.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Малта, Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (Граждански съд с обща компетентност) или Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha (Съд на магистратите в Гозо при упражняване на висшестоящата си компетентност) или за решения по дела за издръжка — Reġistratur tal-Qorti (Деловодство на съда), сезирано чрез Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja (Министерство на правосъдието).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— Апелативният съд съгласно процедурата за обжалване, предвидена в Кодекса за организационното устройство и гражданския процес — глава 12.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Малта не съществува право на последващо обжалване пред други съдилища;

— за решения по дела за издръжка — Апелативният съд съгласно процедурата за обжалване, предвидена в Кодекса за организационното устройство и гражданския процес — глава 12.

Последна актуализация: 26/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Холандия

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Нидерландия: съдията по обезпечителни производства от районния съд (voorzieningenrechter van de rechtbank),

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Нидерландия:

а) за ответника: районния съд (arrondissementsrechtbank),

б) за ищеца: апелативния съд (gerechtshof).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Нидерландия: касационно обжалване.

Последна актуализация: 05/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Австрия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Австрия: член 99 от Закона за компетентността на съдилищата (Jurisdiktionsnorm).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Австрия: районния съд.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Австрия: районния съд.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Австрия: ревизионна жалба (Revisionsrekurs).

Последна актуализация: 05/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Полша

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Членове 1103 и 1110 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Окръжен съд (Sąd Okręgowy).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Апелативен съд (Sąd Apelacyjny).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Касационна жалба до Върховния съд Sąd Najwyższy.

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Португалия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

В Португалия се прилага следното:

— член 63, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Código de Processo Civil), доколкото той предвижда съдилищата да имат извънтериториална компетентност, например съдът по седалището на клона, агенцията или филиала, делегацията или представителството (ако се намират в Португалия), когато се подава молба за връчване на документи на адреса на главното управление; и

— член 10 от Трудовия процесуален кодекс (Código de Processo do Trabalho), доколкото той предвижда съдилищата да имат извънтериториална компетентност, например съдът по местожителство на ищеца, когато се подава молба за започване на производство във връзка с трудов договор от работник срещу работодател.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

В Португалия: районният съд (Tribunal de Comarca).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Португалия: апелативният съд (Tribunal de Relação).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

В Португалия: обжалването е ограничено до такова по правен въпрос.

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Румъния

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Националните правила относно компетентността, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Регламента, са следните:

в Румъния: членове 1065—1081 от дял I „Международна компетентност на румънските съдилища“ от книга VII „Международно гражданско производство“ от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Румъния — „трибунал“ (tribunalul) (член 1, алинея 1 от член I2 от Закон № 191/2007 за одобряване на Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно мерките, необходими за прилагането на определени регламенти на Общността от датата на присъединяване на Румъния към ЕС, както е изменен; член 95, точка 1, член 1098 и член 1102, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

В Румъния — „апелативен съд“ (Curtea de apel) (член 96, точка 2 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Жалба (член 97, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Последна актуализация: 09/06/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Словения

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Словения: член 48, параграф 2 от Закона за международното частно право и производство (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) във връзка с член 47, параграф 2 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku) и член 58, параграф 1 от Закона за международното частно право и производство във връзка с член 57, параграф 1 и член 47, параграф 2 от Гражданския процесуален закон.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Словения: окръжния съд (okrožno sodišče).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Словения: жалба до Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije).

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Словакия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Словакия: членове 37—37e от Закон № 97/1963 относно международното частно право и процедурния правилник, свързан с него.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Словакия: okresný súd.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Словакия: okresný súd.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Словакия: dovolanie.

Последна актуализация: 19/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Финландия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- Във Финландия: глава 10, член 18, параграф 1, алинеи 1 и 2 от Кодекса на съдебната процедура

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- Във Финландия, районният съд

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- Във Финландия, Апелативният съд

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- Във Финландия, посредством жалба до Върховния съд

Последна актуализация: 09/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Швеция

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Швеция: глава 10, член 3, първа алинея, първо изречение от Процесуалния кодекс (rättegångsbalken).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- районния съд (tingsrätt).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- районния съд, апелативния съд (hovrätt) или Върховния съд (Högsta domstolen).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- районния съд, апелативния съд или Върховния съд.

Последна актуализация: 25/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Англия и Уелс

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- В Обединеното Кралство: разпоредбите, които позволяват компетентността да се определи на следните основания:

а) документът за образуване на производството е бил връчен на ответника при временното му пребиваване в Обединеното кралство; или

б) наличието в Обединеното кралство на имущество, което принадлежи на ответника; или

в) наложени запор или възбрана от страна на ищеца върху имущество, което се намира в Обединеното кралство.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Англия и Уелс: Висшият съд или в случай на решение за издръжка: Магистратският съд при препращане от Държавния секретар;

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Англия и Уелс: Висшият съд или в случай на решение за издръжка: Магистратският съд;

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- еднократна касационна жалба.

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Северна Ирландия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Обединеното Кралство: правилата, които позволяват компетентността да се основава на:

а) документа за образуване на производството е бил връчен на ответника при временното му пребиваване в Обединеното кралство; или

б) наличието в Обединеното кралство на имущество, което принадлежи на ответника; или

в) конфискация от ищеца на имот, разположен в Обединеното кралство.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Северна Ирландия: Висшият съд (High Court of Justice) или в случай на решение за издръжка — Магистратският съд (Magistrate's Court);

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Северна Ирландия: Висшият съд (High Court of Justice) или в случай на решение за издръжка — Магистратският съд (Magistrate's Court);

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— еднократна следваща жалба на основание аспект от правото.

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Шотландия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Обединеното Кралство: правила, които позволяват компетентността да се основава на:

а) документа за образуване на производството е бил връчен на ответника при временното му пребиваване в Обединеното кралство; или

б) наличието в Обединеното кралство на имущество, което принадлежи на ответника; или

в) конфискация от ищеца на имот, разположен в Обединеното кралство.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Шотландия: Court of Session или в случай на решение по дела за издръжка: Sheriff Court, препратени от държавния секретар;

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Шотландия: Court of Session или в случай на решение по дела за издръжка — Sheriff Court;

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— еднократна касационна жалба на правно основание.

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“ - Гибралтар

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Обединеното Кралство: разпоредбите, които позволяват компетентността да се определи на следните основания:

а) документът за образуване на производството е бил връчен на ответника при временното му пребиваване в Обединеното кралство; или

б) наличието в Обединеното кралство на имущество, което принадлежи на ответника; или

в) наложени запор или възбрана от страна на ищеца върху имущество, което се намира в Обединеното кралство.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Гибралтар: Върховният съд на Гибралтар или в случай на решение за издръжка: Магистратският съд при препращане от Главния прокурор на Гибралтар.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Гибралтар: Върховният съд на Гибралтар или в случай на решение за издръжка: Магистратският съд.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- еднократна касационна жалба.

Последна актуализация: 06/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.