Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Nejsou.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

– v Belgii: soud prvního stupně (tribunal de première instance).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

– v Belgii:

a) pokud jde o opravné prostředky podané žalovaným: soud prvního stupně (tribunal de première instance nebo rechtbank van eerste aanleg nebo erstinstanzliches Gericht);

b) pokud jde o opravné prostředky podané žalobcem: odvolací soud (cour d'appel nebo hof van beroep).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

– v Belgii: kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 28/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.