Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Bulharské soudy a další orgány mají mezinárodní příslušnost, pokud je žalobce nebo navrhovatel bulharským občanem nebo právnickou osobou založenou v Bulharské republice (čl. 4 odst. 1 a 2 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Návrh na prohlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí nebo jiného právního aktu vydaného v jiném členském státě Evropské unie se podávají krajskému soudu (окръжен) (čl. 623 odst. 1 občanského soudního řádu).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti je možné podat opravný prostředek k sofijskému odvolacímu soudu (čl. 623 písm. b) první věta občanského soudního řádu).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Proti rozhodnutí sofijského odvolacího soudu je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu kasačnímu soudu (čl. 623 odst. 6 občanského soudního řádu).

Poslední aktualizace: 26/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.