Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

v Dánsku: čl. 246 odst. 2 a 3 zákona o organizaci soudnictví (lov om rettens pleje).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

v Dánsku u "byret".

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

v Dánsku u "landsret".

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Dánsku opravný prostředek k "Højesteret" s povolením od "Procesbevillingsnævnet".

Poslední aktualizace: 03/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.