Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

– Ve Finsku: kapitola 10 § 18 odst. 1 body 1 a 2 soudního řádu

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

– Ve Finsku okresní soud

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

– Ve Finsku odvolací soud

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

– Ve Finsku prostřednictvím odvolání k Nejvyššímu soudu

Poslední aktualizace: 04/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.