Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I


*povinný údaj

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v Německu: § 23 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Německu:

a) předsedovi senátu u Landgericht

b) notáři (Notar) při prohlašování vykonatelnosti veřejné listiny.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Německu u Oberlandesgericht.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Německu, Rechtsbeschwerde.

Poslední aktualizace: 21/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.