Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I


*povinný údaj

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

V Maďarsku: článek 57 zákona č. 13 z roku 1979 o mezinárodním právu soukromém (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

V Maďarsku: okresní soud v místě sídla krajského soudu (törvényszék székhelyén működő járásbíróság); v Budapešti: Ústřední obvodní soud v Budě (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

V Maďarsku: krajský soud (törvényszék); v Budapešti: soud hlavního města Budapešti (Fővárosi Törvényszék).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

V Maďarsku: návrh na soudní přezkum (felülvizsgálati kérelem).

Poslední aktualizace: 02/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.