Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

v Lucembursku: články 14 a 15 občanského zákoníku (Code civil).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

v Lucembursku předsedovi senátu u tribunal d'arrondissement.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

v Lucembursku u Cour supérieure de Justice, který zasedá jako soud pro opravné prostředky v civilních věcech.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Lucembursku kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 17/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.