Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- na Maltě: články 742, 743 a 744 zákoníku organizace soudů a civilního řízení – kapitola 12 (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12) a článek 549 obchodního zákoníku – kapitola 13 (Kodiċi tal-kummerċ – Kap. 13).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- na Maltě první dvůr občanskoprávního soudu (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) nebo smírčí soud pro Gozo v rámci své vyšší příslušnosti (Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) nebo v případě soudního rozhodnutí ve věcech výživného soudní tajemník (Reġistratur tal-Qorti) u ministra spravedlnosti (Ministru responsabbli għall-Ġustizzja).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- Odvolací soud v souladu s postupem pro odvolání stanoveným v zákoníku organizace soudů a civilního řízení – kapitola 12 (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12)

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- na Maltě neexistují další opravné prostředky k jiným soudům;

- pro soudní rozhodnutí ve věcech výživného, odvolací soud v souladu s postupem pro odvolání stanoveným v zákoníku organizace soudů a civilního řízení – kapitola 12 (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12)

Poslední aktualizace: 08/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.