Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Nizozemí

Obsah zajišťuje
Nizozemí

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

v Nizozemsku u voorzieningenrechter van de rechtbank.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

v Nizozemsku:

a) pro žalovaného: u arrondissementsrechtbank

b) pro žalobce: u gerechtshof.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Nizozemsku kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 16/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.