Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I


*povinný údaj

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

V Portugalsku se použijí:

– čl. 63 odst. 1 občanského soudního řádu (Código de Processo Civil) do té míry, v níž stanoví extrateritoriální příslušnost soudů, například soud v sídle pobočky, agentury nebo kanceláře, delegace nebo zastoupení (nachází-li se v Portugalsku), pokud má být žádost doručena správnímu ústředí, a

– článek 10 zákoníku o řízení v pracovních věcech (Código de Processo do Trabalho) v rozsahu, v němž stanoví extrateritoriální příslušnost soudů, například soud v místě bydliště navrhovatele v řízeních, jež vyplývají z pracovní smlouvy, kdy byla žaloba podána zaměstnancem proti zaměstnavateli.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

V Portugalsku: u okresního soudu (Tribunal de Comarca).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

V Portugalsku: u odvolacího soudu (Tribunal da Relação).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

V Portugalsku: opravný prostředek omezený na právní otázky.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.