Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Pravidla pro určení vnitrostátní příslušnosti uvedená v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 jsou následující:

V Rumunsku: články 1066–1082 v rámci hlavy I „Mezinárodní příslušnost rumunských soudů“ v knize VII „Mezinárodní občanské řízení“ zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

V Rumunsku: tribunál (Tribunal) (§ I2 čl. 1 odst. 1 zákona č. 191/2007, kterým se schvaluje mimořádné nařízení vlády č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných pro uplatňování některých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, ve znění pozdějších předpisů; čl. 95 bod 1, článek 1099 a čl. 1103 odst. 1 občanského soudního řádu).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

V Rumunsku: „Curtea de apel“ (odvolací soud) (čl. 96 bod 2 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

dovolání („recursul“) (čl. 97 bod 1 občanského soudního řádu).

Poslední aktualizace: 02/08/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.