Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

na Slovensku: články 37 až 37e zákona č. 97/1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

okresní soud, Městský soud Bratislava III, Městský soud Bratislava IV a Městský soud Košice

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

okresní soud, včetně městských soudů

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

Dovolání k Nejvyššímu soudu Slovenské republiky. Dovolání se podává prostřednictvím okresního soudu, proti jehož rozhodnutí dovolání směřuje.

Poslední aktualizace: 09/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.