Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 44/2001

Všeobecné informace

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech se použije mezi všemi členskými státy Evropské unie včetně Dánska, které s Evropským společenstvím uzavřelo paralelní dohodu o nařízení č. 44/2001 (Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech). Tato dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 2007.

Rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž je vyžadováno zvláštní řízení.

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě, které je v tomto státě vykonatelné, bude vykonáno v jiném členském státě poté, co zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno za vykonatelné. Návrh se podává u soudu nebo příslušného orgánu oznámeného členským státem podle článku 39 nařízení. Opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti se podává u soudu oznámeného členským státem podle čl. 43 odst. 2 a článku 44 nařízení.

Nařízení (ES) č. 44/2001 bylo ke dni 10. ledna 2015 nahrazeno nařízením (EU) č. 1215/2012 (nařízení Brusel I (přepracované znění)). Toto nové nařízení se vztahuje pouze na řízení zahájená, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené či uzavřené dne 10. ledna 2015 či následně. Nařízení (ES) č. 44/2001 se i nadále použije na rozhodnutí vydaná v zahájených řízeních, veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a soudní smíry schválené či uzavřené přede dnem 10. ledna 2015, které spadají do oblasti působnosti uvedeného nařízení.

Nařízení č. 1215/2012 se použije v Dánsku na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech. Dne 1. června 2013 vstoupily v Dánsku v platnost nezbytné legislativní změny.

Uvedené nařízení zavádí dva formuláře.

Oznámení členských států podle článků 75 a 76 nařízení č. 1215/2012 jsou k dispozici zde.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související internetové odkazy

Praktický průvodce - Příslušnost a rozhodné právo pro mezinárodní spotřebitelské smlouvy

Praktická příručka - Příslušnost a rozhodné právo v mezinárodních sporech mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 18/03/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.