Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

Ingen

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

Førsteinstansretten (Tribunal de première instance)

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- for så vidt angår sagsøgtes appel: Førsteinstansretten (Tribunal de première instance)

- for så vidt angår sagsøgers appel: Appeldomstolen (Cour d'appel).

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Kassationsappel

Sidste opdatering: 02/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.