Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

Ingen

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

- i Belgien: førsteinstansretten (tribunal de première instance).

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- i Belgien:

a) hvis afgørelsen appelleres af sagsøgte, indbringes sagen for tribunal de première instance eller rechtbank van eerste aanleg eller erstinstanzliches Gericht.

b) hvis afgørelsen appelleres af sagsøger, indbringes sagen for cour d'appel eller hof van beroep.

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

- i Belgien: en kassationssag.

Sidste opdatering: 28/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.