Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Belgien

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen


*skal udfyldes

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

Ingen

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

Førsteinstansretten (Tribunal de première instance)

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- for så vidt angår sagsøgtes appel: Førsteinstansretten (Tribunal de première instance)

- for så vidt angår sagsøgers appel: Appeldomstolen (Cour d'appel).

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Kassationsappel

Sidste opdatering: 02/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.