Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

De bulgarske retter og andre myndigheder har international jurisdiktion, når sagsøger eller den, der fremsætter anmodningen, er bulgarsk statsborger eller en juridisk person, der er registreret i Republikken Bulgarien (artikel 4, stk. 1 og 2, i lov om international privatret).

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

En anmodning om at få en retsafgørelse eller anden afgørelse, der er truffet i en anden EU- medlemsstat, erklæret for eksigibel skal indgives til regionalretten (okrujen sud) (artikel 623, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

En kendelse kan kæres til appelretten i Sofia (artikel 623, stk. 1, første led, i den civile retsplejelov).

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Den afgørelse, appelretten i Sofia træffer, kan appelleres til kassationsretten (artikel 623, stk. 6, andet led, i den civile retsplejelov).

Sidste opdatering: 18/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.