Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

De bulgarske retter og andre myndigheder har international jurisdiktion, når sagsøger eller den, der fremsætter anmodningen, er bulgarsk statsborger eller en juridisk person, der er registreret i Republikken Bulgarien (artikel 4, stk. 1 og 2, i lov om international privatret).

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

En anmodning om at få en retsafgørelse eller anden afgørelse, der er truffet i en anden EU- medlemsstat, erklæret for eksigibel skal indgives til regionalretten (okrujen sud) (artikel 623, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

En kendelse kan kæres til appelretten i Sofia (artikel 623, stk. 1, første led, i den civile retsplejelov).

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den afgørelse, appelretten i Sofia træffer, kan appelleres til kassationsretten (artikel 623, stk. 6, andet led, i den civile retsplejelov).

Sidste opdatering: 26/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.