Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

Artikel 54 i lov om løsning af konflikter med andre landes lovgivning i særlige tilfælde (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

Byretterne (općinski sudovi, ental: općinski sud) i civile sager og den civile byret i Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu) og handelsretterne (trgovački sudovi, ental: trgovački sud) i handelssager.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

I civile sager indgives en eventuel appel til den kompetente distriktsret (županijski sudovi, ental: županijski sud) via den kompetente byret. I handelssager indgives appeller til Republikken Kroatiens overhandelsret (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) via den kompetente handelsret.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Appellen indgives til Republikken Kroatiens højesteret (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Sidste opdatering: 14/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.