Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen


*skal udfyldes

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

Artikel 54 i lov om løsning af konflikter med andre landes lovgivning i særlige tilfælde (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

Byretterne (općinski sudovi, ental: općinski sud) i civile sager og den civile byret i Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu) og handelsretterne (trgovački sudovi, ental: trgovački sud) i handelssager.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

I civile sager indgives en eventuel appel til den kompetente distriktsret (županijski sudovi, ental: županijski sud) via den kompetente byret. I handelssager indgives appeller til Republikken Kroatiens overhandelsret (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) via den kompetente handelsret.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Appellen indgives til Republikken Kroatiens højesteret (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Sidste opdatering: 14/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.