Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

I Cypern: Artikel 21, stk. 2, i lov nr. 14 fra 1960 med senere ændringer.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

I Cypern: Distriktsretten eller, såfremt der er tale om en afgørelse om underholdsbidrag, familieretten.

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

I Cypern: Distriktsretten eller, såfremt der er tale om en afgørelse om underholdsbidrag, familieretten.

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

I Cypern: Appel til forvaltningsdomstolen.

Sidste opdatering: 08/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.