Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Anerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen


*skal udfyldes

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

- i Tjekkiet: § 86 i lov nr. 99/1963 Rec., civilprocesloven (občanský soudní řád), som ændret.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

- i Tjekkiet er det distriktsretten (okresní soudy), der er kompetent.

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- i Tjekkiet er det distriktsretten (okresní soudy), der er kompetent.

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

- i Tjekkiet er det kassationsanke (dovolání), annullationssøgsmål (žaloba pro zmatečnost) og begæring om genoptagelse (žaloba na obnovu řízení).

Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.