Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

- i Tjekkiet: § 86 i lov nr. 99/1963 Rec., civilprocesloven (občanský soudní řád), som ændret.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

- i Tjekkiet er det distriktsretten (okresní soudy), der er kompetent.

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- i Tjekkiet er det distriktsretten (okresní soudy), der er kompetent.

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

- i Tjekkiet er det kassationsanke (dovolání), annullationssøgsmål (žaloba pro zmatečnost) og begæring om genoptagelse (žaloba na obnovu řízení).

Sidste opdatering: 09/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.