Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

Artikel 86 i den civile retsplejelov.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

Byretter

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

Distriktsretter

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Määruskaebus Riigikohtule (Højesteret)

Adresse: Lossi 17

By: Tartu

Postnummer: 50093

Telefon: +372 730 9002

Fax: +372 730 9003

E-post: info@riigikohus.ee

Internet: https://www.riigikohus.ee

Sidste opdatering: 29/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.