Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

- I Finland: Kapitel 10, afdeling 18, stk. 1), nr. 1 og 2, i retsplejeloven.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

- I Finland: Førsteinstansretten (Käräjäoikeus)

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- I Finland: Appeldomstolen (Hovioikeus)

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

- I Finland: Ved appel til højesteret (Korkein oikeus).

Sidste opdatering: 19/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.