Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

I Ungarn: § 57 i lovdekret nr. 13 af 1979 om international privatret (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

I Ungarn: Den distriktsret, der har sæde hos den kompetente regionalret (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) og i Budapest, den centrale distriktsret i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

I Ungarn: Regionalretterne (törvényszék). I Budapest: Regionalretten for hovedstadsregionen Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

I Ungarn: En begæring om genoptagelse (felülvizsgálati kérelem).

Sidste opdatering: 02/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.